NAGRADNA IGRA 12.-30.06.2017.

 

NAGRADNA IGRA

ULTRA NAGRADNO IZNENAĐENJE

UZ KARLOVAČKO SUPER OSVJEŽENJE!

 

Nagradna igra traje  u periodu od 12.06. do 30.06.2017. u odabranim ULTRA prodavaonicama.

 

 

KAKO SUDJELOVATI I OSVOJITI NAGRADE?

1. Za kupnju bilo kojeg Karlovačkog piva u minimalnoj količini od 3 litre možeš udjelovatiu nagradnoj igri.

2. Na poleđini kopije računa na kojoj je vidljiva kupnja 3 litre Karlovačkog piva čitko upiši ime i prezime, točnu adresu i broj telefona, ubaci ga u kutiju za nagradne kupone

ili

Uz ispunjeni kupon priloži kopiju računa i ubaci ga u kutiju za nagradne kupone.

 

NAGRADE

GLAVNA NAGRADA: 3 X VESPA PRIMAVERA 50 2T

OSTALE NAGRADE: 100 X KARTON KARLOVAČKOG PIVA

 

 

 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

ULTRA NAGRADNO IZNENAĐENJE

UZ KARLOVAČKO SUPER OSVJEŽENJE!

 

Temeljem čl. 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, dopune: 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14.) Ultra gros d.o.o., Rudeška cesta 14, 10000 Zagreb, OIB 50266527938 donosi sljedeća pravila nagradne igre

KLASA: UP/I-460-02/17-01/297

URBROJ: 513-07-21-01/17-3

Zagreb, 24. svibnja 2017.

 

Opće odredbe

Članak 1.

 

Navedena pravila određuju tijek i sudjelovanje u nagradnoj igri »ULTRA NAGRADNO IZNENAĐENJE UZ KARLOVAČKO SUPER OSVJEŽENJE!« (u nastavku: nagradna igra). Priređivač nagradne igre: ULTRA GROS d.o.o. iz Zagreba, Rudeška cesta 14, OIB: 50266527938 (u nastavku: Priređivač).

 

Trajanje nagradne igre

Članak 2.

 

Nagradna igra započinje 12.06.2017. godine i traje do 30.06.2017. godine (uključivo) i ima samo jedno kolo. Nagradna igra se provodi u maloprodajnim  objektima članica društva ULTRA GROS, a to su društva: Dinova-Diona d.o.o., Djelo d.o.o., Duravit d.o.o., Istarski Supermarketi d.o.o., Jadranka Trgovina d.o.o., TP Varaždin d.o.o. (Kitro), La-vor Trade d.o.o., Lonia d.d.,  Mali Palit d.o.o., Mlin i pekare d.o.o., PPK Bjelovar d.d., Prehrana d.d. Ribola d.o.o. Sonik d.o.o., Strahinjčica d.o.o., Trgocentar d.o.o., Trgonom d.o.o., Union d.d., Valalta d.o.o., Victa d.o.o. i Vrutak d.o.o..

 

Svrha nagradne igre

Članak 3.

 

Svrha nagradne igre je promocija priređivača ULTRA GROS d.o.o. i promocija proizvoda brenda Karlovačko.

 

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

Članak 4.                                    

 

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, niti zaposlenici tvrtke Heineken Hrvatska d.o.o., ili članovi njihove uže obitelji (bračni partner, izvanbračni partner, roditelji, djeca, braća, sestre) i sve druge osobe zaposlene u svim tvrtkama koje na bilo koji način sudjeluju u razvoju, odnosno izvođenju ove nagradne igre (članice društva ULTRA GROS d.o.o.). Svaki sudionik u nagradnoj igri može sudjelovati samo pod svojim imenom i prezimenom te sudjelovanjem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni osobni podaci isključivo njegovi osobni podaci te da se slaže s ovim pravilima.

 

 

Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Članak 5.

 

Sudionici sudjeluju u nagradnoj igri na sljedeći način:

 

Kupnjom bilo kojih proizvoda brenda Karlovačko u minimalnoj količini od 3 litre, u odabranim maloprodajnim objektima članica društva ULTRA GROS d.o.o. iz članka 2. ovih Pravila, unutar roka trajanja nagradne igre, kupac stječe pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri, na način da na poleđini kopije računa ili kuponu koji dobije uz račun upiše sljedeće podatke: ime i prezime, točnu adresu stanovanja ili prebivališta i broj telefona. Ako se ispunjava kupon, na njega se obavezno treba upisati i broj računa na kojem je vidljiva kupnja bilo kojih proizvoda brenda Karlovačko u minimalnoj količini od  3 litre. Tako ispisanu kopiju računa ili ispisan kupon, koji treba obavezno spajalicom spojiti uz pripadajuću kopiju računa čiji broj je upisan na kuponu, potrebno je ubaciti u obilježenu kutiju za nagradne kupone koja se nalazi u prostoru prodajnog mjesta.

 

U nagradnoj igri svaki sudionik može sudjelovati neograničen broj puta s različitim brojevima računa tj. različitim kupnjama. Jedan račun na kojem je vidljiva kupnja bilo kojih proizvoda brenda Karlovačko u minimalnoj količini od  3 litre, u odabranim maloprodajnim objektima članica društva ULTRA GROS d.o.o. osigurava jedno sudjelovanje u nagradnoj igri.

 

Po proteku perioda nagradne igre svaka članica društva ULTRA GROS d.o.o. organizirat će da se sve kutije iz njenih prodavaonica sakupe i svi računi, odnosno kuponi s kopijama računa, dostave u  prostorije Priređivača Ultra gros d.o.o., Rudeška cesta 14, 10 000 Zagreb, gdje će se održati izvlačenje dobitnika iz svih pristiglih kupona iz svih prodajnih objekata svih članica navedenih u članku 2. ovih Pravila.

 

Dodatno, za kupnju bilo kojih proizvoda brenda Karlovačko u minimalnoj količini od 6 litara, u odabranim maloprodajnim objektima članica društva ULTRA GROS d.o.o. iz članka 2. ovih Pravila, unutar roka  trajanja nagradne igre, kupac dobiva na poklon i promotivne sunčane naočale. Kupci dobivaju sunčane naočale do isteka zaliha u pojedinoj prodavaonici.

 

Nagradni fond

Članak 6.

 

Nagradni fond uključuje:

Glavna nagrada: 3 X PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 2T  ………ukupna vrijednost: 63.811,50 kn

 

Ostale nagrade:

100 x Karton piva u limenci Karlovačko  ……..……………………….ukupna vrijednost: 20.160,00 kn

 

Sveukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 83.971,50 kn (s PDV-om).

 

Nagrade nije moguće zamijeniti, niti je moguće zahtijevati isplatu njihove novčane protuvrijednosti. Pojedinačno navedene vrijednosti nagrada predstavljaju tržišnu vrijednost nagrada na dan prihvaćanja ovih Pravila. Eventualna kasnija promjena tržišne vrijednosti ne utječe na vrijednost nagrada. Sve nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Priređivač. Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

 

 

Izvlačenje dobitnika

Članak 7.

 

Izvlačenje dobitnika će se održati dana 12.07.2017 g. u 10,00 sati u prostorijama Priređivača u Zagrebu, Rudeška cesta 14, na način da se dobitnici izvlače iz svih pristiglih ispisanih kopija računa i kupona za nagradnu igru u razdoblju od 12.06.- 30.06.2017. godine. Nagradno izvlačenje obavit će se u prisustvu tročlane komisije (predstavnika Priređivača) te javnog bilježnika, koji će nadgledati ispravnost izvlačenja i o istom voditi zapisnik. Dobitnici će biti izvučeni metodom slučajnog, nasumičnog odabira iz svih pristiglih ispisanih kopija računa i kupona s pripadajućim kopijama računa za nagradnu igru. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu iste vrste. Izvlačenje dobitnika je javno te svi zainteresirani imaju pravo prisustvovati izvlačenju dobitnika. Redoslijed izvlačenja dobitnika nagrada započinje od zadnje nagrade prema glavnoj. Sve nagrade bit će izvučene i podijeljene pravovaljanim sudionicima, odnosno dobitnicima. Valjanim sudionikom se smatra osoba koja je poslala vlastitim podacima čitko ispisanu kopiju računa, odnosno ispunjen kupon s priloženom valjanom kopijom računa, na kojem je vidljiva kupnja bilo kojih proizvoda brenda Karlovačko u minimalnoj količini od  3 litre, u odabranim maloprodajnim objektima članica udruženja ULTRA GROS iz članka 2. ovih Pravila. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

 

Objava dobitnika i preuzimanje nagrada

Članak 8.

 

Dobitnike tri (3) glavne nagrade o dobitku će obavijestiti Priređivač telefonom u roku od tri (3) dana te pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja, a kako bi se dogovorili detalji oko preuzimanja nagrade.

 

Svi sudionici nagradne igre se sudjelovanjem u nagradnoj igri izričito i neopozivo slažu da se njihovo ime, prezime i adresa mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade na Internet stranici www.ultragros.hr i u drugom tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu u promidžbene svrhe nagradne igre. Rezultati izvlačenja su konačni te žalba na rezultate izvlačenja nije moguća.

 

Nagrade se mogu preuzeti u dogovoru s Priređivačem, a najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade, uz obavezno predočenje osobne iskaznice. Dobitnici tri (3) glavne nagrade PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 2T svoje nagrade mogu preuzeti na lokaciji u Zagrebu prema dogovoru s Priređivačem. Dobitnicima ostalih sto (100) nagrada, nagrade će biti poslane poštom na kućnu adresu o trošku Priređivača.

 

Dobitnik nagrade, koji u roku iz ovog članka ne preuzme svoju nagradu, biti će pisanim putem obaviješten o dobitku koji mora podići u naknadnom roku koji ne može biti kraći od 8 (osam) dana, niti duži od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u ovom naknadnom roku ne preuzme nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač će s istom postupiti u skladu sa Zakonom o igrama na sreću i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara.

 

Ukoliko je dobitnik nagrade dijete ili osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka, uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uz davanje na uvid podataka iz članka 5. stavka 1.,  obvezna je prisutnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika uz pravovaljanu identifikaciju ove osobe (osobna iskaznica ili putovnica) ili njihova pisana suglasnost na kojoj je potpis ovjeren od strane javnog bilježnika.

 

U slučaju da dobitnici iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, istu će Priređivač predati trećoj osobi koja na temelju specijalne punomoći ovjerene od strane javnog bilježnika preuzima nagradu u ime i za račun korisnika.

 

Kao dokaz preuzimanja nagrade Priređivač će koristiti potvrdu o preuzimanju nagrade koju su dobitnici dužni potpisati prilikom preuzimanja nagrade. Za poštom poslane nagrade, u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem faksa ili pošte), Priređivač će koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu kao dokaz.

 

Po isteku gore navedenih rokova, Priređivač će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada koje nisu preuzete te će u slučaju da vrijednost nepodijeljenih pojedinačnih nagrada prelazi 5.000,00 (pettisuća) kuna, postupiti u skladu sa čl. 11. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Preuzimanjem nagrada prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

 

Priređivač pridržava pravo da ne dodijeli nagrade ako:

 

- dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade,

- se pojavi sumnja u istinitost podataka,

- dobitnik nije naveo pravu kućnu adresu,

- se u nagradnu igru uključi manji broj  sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom

- se dobitnik u 10 dana od obavijesti nije odazvao na poštansku pošiljku u kojem ga Priređivač obavještava o preuzimanju glavne nagrade,

- se dokaže da je korisnik sudjelovao u nagradnoj igri suprotno pravilima i uvjetima nagradne igre,

- u drugim slučajevima kada dodjela nagrade ne bi bila moguća ili zakonita.

 

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika nego što je nagrada u nagradnom fondu, Priređivač pridržava pravo da nagrade dodijeli onim sudionicima koji ispunjavaju uvjete iz članka 5. koji su suglasni s Pravilima i uvjetima sudjelovanja u nagradnoj igri te su na ispisanoj kopiji računa odnosno kuponu u nagradnoj igri naveli sve zahtijevane podatke, dok ostale nagrade ostanu nepodijeljene. Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

 

 

Ograničenje odgovornosti

Članak 9.

 

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za:

- (ne)djelovanje teleoperatera,

- bilo kakve posljedice koje bi sudionik mogao imati zbog sudjelovanja u nagradnoj igri ili nagradnom izvlačenju,

- nedostavljene pošiljke s nagradama,

- bilo kakve posljedice korištenja nagrada.

 

 

Zaštita osobnih podataka

Članak 10.

 

Sudionici nagradne igre se izričito slažu da Priređivač nagradne igre njihove osobne podatke koje navedu u okviru sudjelovanja u nagradnoj igri koristi za potrebe te nagradne igre. Priređivač se obvezuje da podatke neće posredovati ili prodavati trećim osobama, a niti koristiti u druge svrhe

 

 

Objava nagradne igre

Članak 11.

 

Priređivač nagradne igre obvezan je objaviti ova Pravila na Internet stranici www.ultragros.hr prije početka nagradne igre, zajedno s datumom izdavanja i brojem dozvole dobivene od Ministarstva financija. Imena svih dobitnika biti će objavljena na web stranici www.ultragros.hr u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika. Pravila nagradne igre dostupna su i na adresi Priređivača iz čl. 1 ovih Pravila.

 

 

Ostale odredbe

Članak 12.

 

Odluke Priređivača nagradne igre o svim pitanjima u vezi s nagradnom igrom i pravilima nagradne igre su konačne i vrijede za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ta pravila imaju prednost u odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila određuje isključivo Pririređivač. Nagradna igra može se prekinuti jedino u slučaju više sile, o čemu će svi sudionici biti obaviješteni putem službenih stranica Priređivača www.ultragros.hr. Za sve eventualne sporove povezane s ovom nagradnom igrom, a koje nije moguće riješiti sporazumno, nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu. Ova pravila počinju vrijediti s danom prihvaćanja. S pravilima nagradne igre suglasno je Ministarstvo financija Republike Hrvatske prema rješenju broj: URBROJ: 513-07-21-01/17-3.

 

 

 

ULTRA GROS d.o.o.

Marjo Jukić, direktor