KAKO SUDJELOVATI?

 

 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

,,DOK ČEKAŠ BOŽIĆ BIJELI, ULTRA 30.000 EURA DIJELI!”

 

Temeljem čl.69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, dopune: 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14.) Ultra gros d.o.o., Rudeška cesta 14, 10000 Zagreb, OIB 50266527938 donosi sljedeća pravila nagradne igre.

 

KLASA: UP/I-460-02/23-01/402

URBROJ: 513-07-21-01-23-2

 

Zagreb, 12. listopad 2023.

 

Opće odredbe

Članak 1.

 

Navedena pravila određuju tijek i sudjelovanje u nagradnoj igri ''DOK ČEKAŠ BOŽIĆ BIJELI, ULTRA 30.000 EURA DIJELI!” (u nastavku: nagradna igra). Priređivač nagradne igre: ULTRA GROS d.o.o. iz Zagreba, Rudeška cesta 14, OIB: 50266527938 (u nastavku: Priređivač).

 

Trajanje nagradne igre

Članak 2.

 

Nagradna igra započinje 13.11.2023. godine i traje do 31.12.2023. godine (uključivo) i ima samo jedno kolo. Nagradna igra se provodi u maloprodajnim  objektima članica društva ULTRA GROS, a to su društva: Aska d.o.o., Bure d.o.o., Decentia d.o.o., Dinova-Diona d.o.o., Djelo d.o.o., Djelo Vodice d.o.o., Jadranka Trgovina d.o.o., TP Varaždin d.o.o. (Kitro), La-vor Trade d.o.o., Lorenco d.o.o., Mali Palit d.o.o., Mlin i pekare d.o.o., Patričar d.o.o., PPK Bjelovar d.d., Prehrana d.d., Ribola d.o.o., Slavonija Bošković d.o.o., Trgocentar d.o.o., Union d.d., Valalta d.o.o., Victa d.o.o. i Vrutak d.o.o.

 

Svrha nagradne igre

Članak 3.

 

Svrha nagradne igre je promocija priređivača ULTRA GROS d.o.o. u maloprodajnim objektima članica udruženja navedenih u članku 2. ovih Pravila.

 

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

Članak 4.       

 

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača (ULTRA GROS d.o.o.) ili članovi njihove uže obitelji (bračni partner, izvanbračni partner, roditelji, djeca, braća, sestre) i sve druge osobe zaposlene u članicama društva ULTRA GROS d.o.o. navedenim u članku 2. ovih Pravila koje sudjeluju u izvođenju ove nagradne igre. Svaki sudionik u nagradnoj igri može sudjelovati samo i isključivo pod svojim imenom i prezimenom te sudjelovanjem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni osobni podaci isključivo njegovi osobni podaci te da se slaže s ovim pravilima.

 

Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Članak 5.

 

Sudionici sudjeluju u nagradnoj igri tako da ostvare kupnju u iznosu od najmanje 10,00 EUR (75,35 kn) u maloprodajnim objektima članica društva ULTRA GROS d.o.o. iz članka 2. ovih Pravila unutar roka trajanja nagradne igre. Za svaku kupnju u iznosu od najmanje 10,00 EUR (75,35 kn) na jednom računu, kupac stječe pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri na način da na poleđini kopije računa ili kuponu koji dobije uz račun upiše sljedeće podatke: ime i prezime, poštanski broj i grad te adresu prebivališta i broj telefona. Ako se ispunjava kupon na njega se obavezno treba upisati i broj računa na kojem je vidljiva kupnja u iznosu od najmanje 10,00 EUR (75,35 kn). Tako ispisanu kopiju računa ili ispisan kupon koji treba obavezno priklamati uz pripadajuću kopiju računa čiji broj je upisan na kuponu, potrebno je ubaciti u obilježenu kutiju za nagradne kupone koja se nalazi u prostoru prodajnog mjesta.

 

U nagradnoj igri svaki sudionik može sudjelovati neograničen broj puta, svaki puta s drugim brojem računa. Jedan račun na kojem je vidljiva kupnja u iznosu od minimalno 10,00 EUR (75,35 kn) u maloprodajnim objektima članica društva ULTRA GROS d.o.o. iz članka 2. ovih Pravila osigurava jedno sudjelovanje u nagradnoj igri.

 

Po proteku perioda nagradne igre svaka članica društva ULTRA GROS d.o.o. organizirat će da se sve kutije iz njenih prodavaonica sakupe i svi računi, odnosno kuponi s kopijama računa, dostave u  prostorije Priređivača ULTRA GROS d.o.o., Rudeška cesta 14, 10 000 Zagreb, gdje će se održati izvlačenje nagrada iz svih pristiglih kupona iz svih prodajnih objekata svih članica navedenih u članku 2. ovih Pravila.

 

Nagradni fond

Članak 6.

 

Nagradni fond uključuje:

42 nagrade na Premium Visa Gold karticama izdavatelja PBZ Carda d.o.o. s raspoloživim iznosima potrošnje kako slijedi:

 

Glavna nagrada:

  • 1 x 30.000,00 EUR (226.035,00 kn) na nagradnoj kartici

            Ukupna vrijednost nagrade: 30.000,00 EUR (226.035,00 kn)

 

Ostale nagrade:

  • 1 x 10.000,00 EUR (75.345,00 kn) na nagradnoj kartici

           Ukupna vrijednost nagrade: 10.000,00 EUR (75.345,00 kn)

 

  • 40 x 500,00 EUR (3.767,25 kn) na nagradnoj kartici

           Ukupna vrijednost 40 nagrada: 20.000,00 EUR (150.690,00 kn)

 

 

Nagradne kartice biti će iskoristive u roku od godine dana od izdavanja, osim glavne nagrade kod koje će nagradna kartica biti iskoristiva u roku od tri godine od izdavanja.

Sveukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 60.000,00 EUR (452.070,00 kn).

Nagrade nije moguće zamijeniti, niti je moguće zahtijevati isplatu njihove novčane protuvrijednosti. Pojedinačno navedene vrijednosti nagrada predstavljaju tržišnu vrijednost nagrada na dan prihvaćanja ovih pravila. Eventualna kasnija promjena tržišne vrijednosti ne utječe na vrijednost nagrada. Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

 

Izvlačenje nagrada

Članak 7.

 

Izvlačenje nagrada održat će se dana 18.01.2024. g. u 12.00 sati u prostorijama Priređivača u Zagrebu, Rudeška cesta 14, na način da se nagrade izvlače iz svih pristiglih ispisanih kopija računa i kupona za nagradnu igru u razdoblju od 13.11.- 31.12.2023. godine. Nagradno izvlačenje obavit će se u prisustvu tročlane komisije (predstavnika Priređivača) te javnog bilježnika koji će nadgledati ispravnost izvlačenja i o istom voditi zapisnik.

 

Dobitnici će biti izvučeni metodom slučajnog, nasumičnog odabira iz svih pristiglih ispisanih kopija računa i kupona s pripadajućim kopijama računa za nagradnu igru. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu. Ako se tijekom izvlačenja dogodi da bilo koji od sudionika bude izvučen kao dobitnik više od jednog puta, izvlačenje će se nastaviti sve dok svi dobitnici ne budu različiti sudionici.

 

Izvlačenje nagrada je javno te svi zainteresirani imaju pravo prisustvovati izvlačenju nagrada. Redoslijed izvlačenja dobitnika nagradnih igara započinje od zadnje nagrade prema glavnoj. Sve nagrade bit će izvučene i podijeljene pravovaljanim sudionicima odnosno dobitnicima.

 

Valjanim sudionikom se smatra osoba koja je poslala vlastitim podacima ispisanu kopiju računa odnosno ispunjen kupon s priloženom valjanom kopijom računa na kojem je vidljiva kupnja u iznosu od najmanje 10,00 EUR (75,35 kn) u periodu trajanja nagradne igre u maloprodajnim objektima članica udruženja ULTRA GROS d.o.o. iz članka 2. ovih Pravila. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

 

Objava dobitnika i preuzimanje nagrada

Članak 8.

 

Dobitnike nagrada o dobitku će obavijestiti Priređivač telefonom u roku od 7 (sedam) radnih dana te pisanim putem u roku od 8 (osam) radnih dana od dana izvlačenja, a kako bi se dogovorili detalji oko preuzimanja nagrade.

 

Za izradu i realizaciju nagrada iz članka 6. ovih Pravila, dobitnici su dužni Priređivaču dostaviti  

sljedeće podatke: ime i prezime, OIB, datum rođenja, adresu stanovanja dobitnika, poštanski broj i grad, kontakt brojeve telefona, broj osobne iskaznice te naziv i mjesto izdavatelja osobne iskaznice. Sudionici su suglasni s davanjem navedenih podataka u slučaju da budu izvučeni kao dobitnici kao i s činjenicom da se odbijanje davanja podataka smatra odricanjem od prava na nagradu. Priređivač se obvezuje prikupljene podatke bez odgađanja proslijediti izdavatelju PBZ Cardu d.o.o. kako bi se nagrade realizirale te ih brisati iz svojih evidencija nakon što nagrade budu uručene/isporučene dobitnicima.

 

Svi sudionici nagradne igre se sudjelovanjem u nagradnoj igri izričito i neopozivo slažu da se njihovo ime, prezime i mjesto prebivališta mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade na Internet stranici www.ultragros.hr i u drugom tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu u promidžbene svrhe nagradne igre u roku od godine dana od izvlačenja. Rezultati izvlačenja su konačni te žalba na rezultate izvlačenja nije moguća.

 

Nagrade se mogu preuzeti u dogovoru s Priređivačem, a najkasnije u roku od 30 (trideset) radnih dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade uz obavezno predočenje osobne iskaznice. Dobitnici svoje nagrade mogu preuzeti u sjedištu Priređivača, ULTRA GROS d.o.o., Rudeška cesta 14, 10 000 Zagreb. U dogovoru s Priređivačem, može se organizirati slanje nagrada dobitnicima na kućnu adresu te su u tom slučaju dobitnici dužni Priređivaču dostaviti presliku osobne iskaznice putem e-maila, pošte ili faxa. Priređivač ne snosi putne troškove povezane s preuzimanjem tih nagrada. 

 

Dobitnik nagrade koji u roku iz ovog članka ne preuzme svoju nagradu bit će pisanim putem obaviješten o dobitku koji mora podići u naknadnom roku koji iznosi 10 (deset) radnih dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku iz stavka 5. ovog članka ne preuzme nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač će s istima postupiti u skladu sa Zakonom o igrama na sreću i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara.

 

Ukoliko je dobitnik nagrade dijete ili osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka, uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uz davanje na uvid podataka iz članka 5. stavka 1,  obvezna je prisutnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika uz pravovaljanu identifikaciju ove osobe (osobna iskaznica ili putovnica) ili njihova pisana suglasnost s ovjerenim potpisom kod bilježnika.

 

U slučaju da dobitnici iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, istu će Priređivač predati trećoj osobi koja na temelju specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika preuzima nagradu u ime i za račun korisnika.

 

Kao dokaz preuzimanja nagrade Priređivač će koristiti potvrdu o preuzimanju nagrade koju su dobitnici dužni potpisati prilikom preuzimanja nagrade. Za poštom poslane nagrade, u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem faksa ili pošte), Priređivač će koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu kao dokaz.

 

Po isteku gore navedenih rokova, Priređivač će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada koje nisu preuzete te će u slučaju da vrijednost nepodijeljenih pojedinačnih nagrada prelazi 663,61 EUR (šestošezdesettrieuraišezdesetjedancent) (5.000,00 kn) postupiti u skladu s člankom 11. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Preuzimanjem nagrada prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

 

Priređivač pridržava pravo da ne dodijeli nagrade ako:

- dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade;

- se pojavi sumnja u istinitost podataka;

- dobitnik nije naveo točnu adresu prebivališta;

- se u nagradnu igru uključi manji broj  sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom;

- se dobitnik nije odazvao na poštansku pošiljku iz stavka 4. ovog Članka;

- se dokaže da je korisnik sudjelovao u nagradnoj igri suprotno pravilima i uvjetima nagradne igre;

- u drugim slučajevima kada dodjela nagrade ne bi bila moguća ili zakonita.

 

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika nego što je nagrada u nagradnom fondu, Priređivač pridržava pravo da nagrade dodijeli onim sudionicima koji ispunjavaju uvjete iz članka 5. te su suglasni s Pravilima i uvjetima sudjelovanja u nagradnoj igri te su na ispisanoj kopiji računa odnosno kuponu u nagradnoj igri naveli sve zahtijevane podatke dok ostale nagrade ostaju ne dodijeljene. Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

 

Ograničenje odgovornosti

Članak 9.

 

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za:

- bilo kakve posljedice koje bi sudionik mogao imati zbog sudjelovanja u nagradnoj igri ili nagradnom izvlačenju;

- za netočne ili pogrešne osobne podatke navedene u postupku sudjelovanja u nagradnoj igri;

- nedostavljene pošiljke s nagradama;

- bilo kakve posljedice korištenja nagrada.

 

Zaštita osobnih podataka

Članak 10.

 

Sudionici nagradne igre se izričito slažu da Priređivač nagradne igre i naručitelj nagradne igre njihove osobne podatke koje sudionici navedu u okviru sudjelovanja u nagradnoj igri, koriste za potrebe te nagradne igre. Priređivač se obvezuje da podatke neće posredovati ili prodavati trećim osobama, a niti koristiti u druge svrhe.

 

Sudionikom nagradne igre se smatra svaka osoba koja je navedena na poleđini računa ili na kuponu sukladno člancima 4. i 5. ovih Pravila.

 

Priređivač će osobne podatke sudionika čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za provedbu ove nagradne igre.

 

Objava nagradne igre

Članak 11.

 

Priređivač nagradne igre obvezan je objaviti ova pravila na Internet stranici www.ultragros.hr prije početka nagradne igre, kao i datum izdavanja i broj dozvole dobivene od Ministarstva financija. Imena svih dobitnika biti će objavljena na web stranici www.ultragros.hr u roku od 8 (osam) radnih dana od dana izvlačenja dobitnika. Pravila nagradne igre dostupna su na adresi Priređivača iz članka 1. ovih pravila.

 

Ostale odredbe

Članak 12.

 

Odluke Priređivača nagradne igre o svim pitanjima u vezi s nagradnom igrom i pravilima nagradne igre su konačne i vrijede za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ta pravila imaju prednost u odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila određuje isključivo Priređivač. Nagradna igra može se prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će svi sudionici biti obaviješteni putem službenih stranica Priređivača www.ultragros.hr .

Za sve eventualne sporove povezane s ovom nagradnom igrom, a koje nije moguće riješiti sporazumno, nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu. Ova pravila počinju vrijediti s danom prihvaćanja. S pravilima nagradne igre suglasno je Ministarstvo financija Republike Hrvatske prema rješenju.